:

ข่าวสาร

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

โรคอ้วน(Obesity) เป็นภาวะที่จัดเป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่ง และเป็นภาวะที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคร่วมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ,โรคหลอดเลือดหัวใจ , ไขมันในเลือดสูง , ความดันโลหิตสูง, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, ภาวะปอดทำงานผิดปกติ, หลอดเลือดสมองขาดเลือด, ข้อเข่าเสื่อม, โรคถุงน้ำดี, โรคไขมันคั่งสะสมในตับ และยังเป็น สาเหตุที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
มีการศึกษาพบว่าค่าใช่จ่ายในการรักษาโรคต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วน สามารถประเมินค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวนสูงมากต่อปี

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การผ่าตัดเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมน้ำหนักของผู้ป่วยได้อย่างถาวร การรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นการให้ยา พฤติกรรมบำบัด และการออกกำลังกาย มักให้ผลดีระดับหนึ่ง แต่ในระยะยาวมีเพียง 10% ของผู้ป่วยเท่านั้นที่สามารถควบคุมน้ำหนักให้คงที่ และส่วนใหญ่จะกลับมามีน้ำหนักเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมอย่างรวดเร็ว

ในปี พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เริ่มให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยวิธีผ่าตัด ส่งผลให้คณะ แพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า จำนวนผู้ป่วยโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี จนในปี 2550 คลีนิกโรคอ้วนจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยด้านนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากผู้ป่วยโรคอ้วนไม่ใช้ผู้ป่วยที่มีขนาดอวัยวะที่ใหญ่ขึ้น เท่านั้น แต่ผู้ป่วยจะมีสรีระและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆระบบของร่างกาย ดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยทั้งอุปกรณ์พิเศษ, เครื่องมือผ่าตัดพิเศษและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพิเศษหลากหลายด้าน ร่วมกันทำงานแบบสหสาขาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ได้ผลการรักษาที่ปลอดภัยและได้ผลการรักษาที่ดี นอกจากนั้นสิ่งสำคัญคือให้การศึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของภาวะอ้วน และโรคอ้วน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคอ้วนได้ในอนาคต

ดังนั้นการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาและป้องกันโรคอ้วนแบบครบวงจรจะเป็นทางออกของปัญหาซึ่งนำไปสู่การ รักษาแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้สามารถให้ความรู้และป้องกันภาวะน้ำ หนักเกินให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงเพิ่มความสามารถในการศึกษาและวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งหนทางรักษาและป้องกันที่ ดีที่สุดของโรคอ้วนในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม........

บุคลากร

Assoc. Prof. Dr. Suthep Udomsawaengsup Director of Bariatic and Metabolic Institute
Assoc. Prof. Dr. Suthep Udomsawaengsup
Assoc. Prof. Dr. Suthep Udomsawaengsup
Director of Bariatic and Metabolic Institute

CMIS waiting content

พันธกิจ

พัฒนาวิทยาการ

ทั้งในด้านการรักษาและการป้องกัน โรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องทางเมตาโบลิค ไปสู่ ความเป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

เพิ่มความสามารถ

ในการให้การรักษาและบริการผู้ป่วยโรคอ้วนและเมตตาโบลิคแบบเป็นองค์รวม

พัฒนาความสามารถ

ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ในด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัย

พัฒนาเทคโนโลยี

ด้านวิศวกรรมชีวภาพ,กายอุปกรณ์และ อุปกรณ์ผ่าตัด ให้สามารถนำมาใช้ได้จริงในทางคลินิกและอาจสามารถพัฒนาให้นำไปสู่การดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้จริง