ติดต่อเรา

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชั้น4 อาคารสิรินธร 1873 ถนนพระรามสี่
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10300
tel : +668 3623 7489
e-mail : suchada@chula-bmi.com